Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1998-nji ýyldan bäri döredilen Xiamen obeer şary hakykaty (GT) Industries, Bulldozer & Excavator ätiýaçlyk şaýlary senagatynda ýöriteleşýär.Hytaýyň QUANZHOU şäherinde 35,000 inedördül metrden gowrak zawod we ammar meýdany bar.Zawodymyz rolikli rolik, daşaýjy rolik, yz zynjyry, öň işleýän, pyçak, sazlaýjy we ş.m.

Beýleki bölekler, meselem, bolt / hoz, yz aýakgapy, yz çeňňegi, çelek, çelek çeňňegi, çelek gyrymsylygy, çelek dişleri, çelek adapteri, döwüji çekiç, çybyklar, metbugat enjamy, rezin ýodajyk, rezin pad, hereketlendiriji bölekleri, pyçak, gyrasy, kiçi ekskawator bölekleri we ş.m.

Taryhymyz

surat3

1998 --- XMGT Ind.

2003 --- XMGT Ind., Import we eksport etmek üçin öz ygtyýary bar.

2003 --- GT markalary işlenip düzüldi.

2004 --- Hytaýda tehnika ätiýaçlyk şaýlary hünärmeni bolduk.

2007 --- 1120 maşyn ätiýaçlyk şaýlary zawodlary biziň bilen hyzmatdaşlyk etdi.

2008 --- Pakistanda, Eýranda we ş.m.

2009 --- Halkara meşhur BERCO markasy bilen hyzmatdaşlyga başladyk.

2010 --- Halkara meşhur ITM markasy bilen hyzmatdaşlyga başladyk

2011 --- Satuw mukdarymyz 5,600,000.0 ABŞ dollary

2012 --- Biz “MS” markaly awtoulag gatnaw böleklerini öndüriji

2017 --- GT topary 20 adama öwrülýär.

2020 --- GT satuw maksady 10 million dollar bolar

2022 --- GT satuw maksady 12 million ABŞ dollary bolar, 3 sany kömekçi kompaniýa döreder.

Esasy üns

Gämi duralgalarynyň böleklerini satyn almak.
Iň gowy hyzmat!
Möhüm baha!

GT hyzmatlary

1. Ygtybarly GT
128-den gowrak ýurda we sebite eksport etmek boýunça 20 ýyllyk tejribämiz bar. 200-den gowrak görnüş, 5000 + dürli enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlarynyň spesifikasiýasy.

surat6
surat7
surat8

2. Dürli marka üçin OEM önümleri
ITR we ITM we ş.m. ýaly meşhur marka käbir OEM awtoulag bölekleri we GET bölekleri bilen üpjün ediň.
3. Surat çek
Goodshli harytlaryň çyzgylary, göwrümi we beýleki meseleler sebäpli harytlaryň ulanylmazlygy meselesinden gaça durmak üçin sargyt tassyklanandan soň barlamak üçin berlip bilner.

4. Zawodyň gözleg gullugy
Zawodlary barlamak hyzmaty sargyt goýmazdan ozal berlip bilner.

surat9
surat10
surat11

5. Gäminiň deslapky barlagy
Harytlary barlamak hyzmaty gowşurylmazdan ozal berlip bilner (suratlar, ölçeg maglumatlary we ş.m.), şeýle hem synag hasabaty.

6. Şahadatnamalar
Keniýa SGS, Nigeriýa SONCAP,
Saud Arabystany SASO, Kot d'Iwuar BSC,
Awstraliýa Pakistan / Çili erkin söwda şertnamasyny emele getirýär
Gana (Günbatar Afrika) ECTN, Uganda COC,
Günorta Gündogar Aziýa formasy E.
Al Algerir faktura kepilnamasy (Ilçihana).

surat12
surat13

7. Eltip beriş wagtynyň kepilligi we paýnamanyň elýeterliligi
Eltip bermek wagty şertnamanyň şertlerine laýyklykda kepillendirilip bilner. Käbir umumy önümler aksiýada we ýedi günüň içinde eltilip bilner.

8. Kepillik
Kepillik möhleti, töleg senesine garşy, käbir önümler 12 aý, käbirleri 6 aý bilen üpjün edilip bilner.

surat14
surat15

9. Töleg şertleri
Töleg şertleri çeýe.
Doly töleg, ýa-da 30% öňünden tölemek we eltip bermezden öň balans tölegi.
Sim geçirmek (T / T), akkreditiw (L / C), Western Union, Nagt we ş.m.

10. Söwda şertleri
Müşderiler üçin dürli söwda şertlerini üpjün ediň, şulary öz içine alýar:
EXW (Ex Work), CIF (bahasy, ätiýaçlandyryş we ýük),
FOB (Tagtada mugt), DDU (Tölenmedik töleg), ,,
DDP (Deliver Duty Paid), CFR CNF C&F (Bahasy we ýük)
11. Önümleriň daşky görnüşi
Dürli reňkleri (Gara, Sary, Gyrmyzy, çal) we dürli görnüşi, ýalpyldawuk ýa-da ýarym ýalpyldawuk üpjün ediň.

surat16
surat17

12. Bellik
Müşderileriň kompaniýasynyň nyşany, sargyt minimal hiline ýeten bolsa bellik edilip bilner

13. Gaplamak
Agaç paletler, gülgüne, agaç gutular, demir gaplar, demir çarçuwalar we ş.m. ýaly dürli gaplamalar bar.

surat18
surat19

14. Jikme-jiklikler
Agramy, göwrümi, reňki we ş.m. bilen jikme-jiklikleri gaplamak.

15.FCL we LCL hyzmatlary
Müşderiler üçin tutuş konteýner ýa-da köp mukdarda FCL & LCL hyzmatyny üpjün ediň.

surat20
surat21
surat22

16.Extra önümi satyn almak hyzmatlary
Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin aňsat bir zat üçin ekskawator buldozer modelleri, magnitler we ş.m. satyn almak hyzmatyny beriň.

17.Agent
Agentlik şertnamasyna belli bir önüme, belli sebite ýa-da markalarymyza gol çekilip bilner.
18. Başgalaryň arkasynda töleg
Agentleri, hyzmatdaşlary ýa-da alyjynyň dostlaryny öz içine alýan beýleki tarapdan kanuny kabul ediň.Şeýle hem, alyjynyň ýerine beýleki üpjün edijilere tölegleri tertipleşdirmäge kömek edip bileris.
19.Entrepot söwdasy
Käbir ýurtlar Gondurasdan ABŞ-a we Singapurdan Europeanewropa ýurtlaryna iberilýän harytlar ýaly söwda bilen üpjün edilip bilner.