Enger bilen baglanyşykly gurallar

 • D8N D9N 8E5346 D9L D10N 8E8416 bilen Ripper Shank ýasamak

  D8N D9N 8E5346 D9L D10N 8E8416 bilen Ripper Shank ýasamak

  Ipperumşak çeňňegimiz bir bölek ýasaldy, poladyň süýüm gurluşy üýtgedildi, çeňňegiň görnüşine degişlidir we poladyň mikroskopiki gurluşy gaty gysylýar.Bu ýasama prosesi könelişmä garşylyga, täsire garşylygy, çeňňegiň berkligini gowulandyrýar.
 • D60 D85 D155 D275 D355 Buldozer üçin Ripper Shank ýasamak

  D60 D85 D155 D275 D355 Buldozer üçin Ripper Shank ýasamak

  Ipperumşak çeňňegimiz bir bölek ýasaldy, poladyň süýüm gurluşy üýtgedildi, çeňňegiň görnüşine degişlidir we poladyň mikroskopiki gurluşy gaty gysylýar.Bu ýasama prosesi könelişmä garşylyga, täsire garşylygy, çeňňegiň berkligini gowulandyrýar.
 • Galp çelek dişleri Wtih PC200RC PC300RC PC300TL PC400RC Komatsu ekskawatory üçin agyr ýük

  Galp çelek dişleri Wtih PC200RC PC300RC PC300TL PC400RC Komatsu ekskawatory üçin agyr ýük

  Galplyk, belli bir mehaniki aýratynlyklary, görnüşi we ululygyny almak üçin, metal boş ýasamak üçin ýasama maşyny ulanmak bilen plastiki deformasiýa döredýär.Galplyk arkaly, eriş prosesinde metaldan ýasalan boş kemçilikleri ýok edip biler, mikrostrukturany optimizirläp biler, doly metal akymyny saklap biler, şonuň üçin ýasamagyň mehaniki aýratynlyklary, adatça, şol bir guýma guýmakdan has gowudyr.Maşynyň möhüm bölekleri, köp ýük talap edýär we çynlakaý iş ýagdaýy ýasama böleklere degişlidir.
 • Dozer we Loader üçin 5D9558 CAT-7D1577 Grader Blade Cutting Edge End bit

  Dozer we Loader üçin 5D9558 CAT-7D1577 Grader Blade Cutting Edge End bit

  Applicationokary uglerod polat ýa-da ýylylyk bilen işlenýän bor polat bilen goşmaça material different standardhli standart grader pyçaklary üçin elýeterli ölçeg ýa-da 5feet / 6feet / 7feet / 8feet / 11hole / 13hole / 15hole / 17hole.
 • Qualityokary hilli geýim bölekleri donuz Çekimli ak demir hrom karbid agyr enjamlar üçin eşikleri goramak CB40

  Qualityokary hilli geýim bölekleri donuz Çekimli ak demir hrom karbid agyr enjamlar üçin eşikleri goramak CB40

  Kebşirleýiş usuly kebşirlemek üçin “Wakuum Brazing” usulyny ulanýarys, iki gatlak berk laminirlenip bilner we täsirli laminirlenen üst göterimi 95% -den ýokarydyr, şonuň üçin laminirlenen gatlaklar agyr iş şertlerinde bölünmez.
 • GE T ekskawator guýmak we çelek diş dişini ýasamak

  GE T ekskawator guýmak we çelek diş dişini ýasamak

  Pişik göni çalyşýan dişler we adapterler, HighSpec garyndy polatdan we ýylylykdan öndürilýär
  takyk aýratynlyklarymyza seredildi.Kompýuter dizaýny we derňewi ösüş etaplarynda ulanylýar
  her bölegi üçin laýyk fitnesi we iň amatly güýji üpjün ediň.Netijeli prosesler we “sungatyň ýagdaýy”
  tejribe hil bölekleriniň bäsdeşlik bahasyna mümkinçilik berýär.Öý metallurgiýa işgärleri we synag desgalary üpjün edýär
  taýýar önümlerimiziň hemmesinde hil we yzygiderlilik.Netijeler, gymmaty hödürleýän ýokary hilli geýim bölekleri
  müşderi her gezek.
 • Volvo Jcb Case Cat Komatsu Hitachi Kubota ekskawator çelek dişleri we adapter

  Volvo Jcb Case Cat Komatsu Hitachi Kubota ekskawator çelek dişleri we adapter

  Engerüsti çekiş gurallary ekskawatorlara, ýükleýjilere, buldozerlere we beýleki ýerüsti hereketlendiriji maşynlara berkidilen metaldan ýasalan gurallardyr.
 • Hytaý 5D9553 222-80-05003 040100050 bilen egri grader pyçaklary kesmek gyrasyny öndürýär

  Hytaý 5D9553 222-80-05003 040100050 bilen egri grader pyçaklary kesmek gyrasyny öndürýär

  Egri Grader pyçaklary kesmek gyrasy ýokary uglerod polat C80 we 30MnB ýylylyk bilen işleýän bor polatdan, egri grader pyçaklary kesmek gyrasy burçy üç görnüşli pyçak, egri grader pyçaklary bilen üpjün edip bilýän 16Mn we 30MnB ýylylyk bilen işlenýär. we tekiz grader pyçaklary
 • Buldozer üçin ýükleýji çelek kesiş gyrasy 5D9559 8D2786C13 satyň

  Buldozer üçin ýükleýji çelek kesiş gyrasy 5D9559 8D2786C13 satyň

  Kesiş gyralarymyz we grader pyçaklarymyz we ýerüsti hereketlendiriji enjamlar we enjamlar üçin senagat standartlaryna laýyk dizaýn we öndürildi.Önümlerimiz dünýädäki köp sanly gurluşyk we magdan enjamlarynda giňden ulanylýar.
 • Çelek dişleriniň we adapteriň ýasama prosesi

  Çelek dişleriniň we adapteriň ýasama prosesi

  Ekskawator çelek dişleri, adam dişleri ýaly gurluşyk tehnikasy üçin ekskawatoryň möhüm bölegi.Çelek dişleri elmydama adapter bilen berkidilýär.
 • 141-78-11253 dişleri 234-785-1121 satyjy maslahatlary satyň

  141-78-11253 dişleri 234-785-1121 satyjy maslahatlary satyň

  Galplykdan geçenden soň, metal gurluşy we mehaniki häsiýeti gowulaşyp biler.Asyl uly kristal we prizmatik hrustal däne inçe bolýar we deň derejede ownuk bolýar, soň bolsa suwuklyk, ýumşaklyk, howa köpügi we salnan şlak basylýar we gurluşy ýakyn we berk bolýar, bu metalyň plastisitini we mehaniki häsiýetini gowulandyrýar.Castöne guýma eseriniň mehaniki häsiýeti, şol bir materialyň beýleki ýasalan böleklerinden has erbetdir.Mundan başga-da, ýasamak metal süýüm gurluşynyň üznüksizligine göz ýetirip biler we süýümiň gurluşyny we daşky görnüşini birmeňzeş saklap biler, metal tertipli bolar we uzak ömri we gowy mehaniki eýeçiligi kepillendirer.Takyk galyp ýasamagyň usuly.sowuk metbugat, ýyly metbugat ýasama eser ýasamak bilen deňeşdirip bolmaýar.
 • Garyndy polat material PC400 ekskawator çelek dişleri ýokary hilli 2057019570 bilen gowy baha

  Garyndy polat material PC400 ekskawator çelek dişleri ýokary hilli 2057019570 bilen gowy baha

  Galplykdan geçenden soň, metal gurluşy we mehaniki häsiýeti gowulaşyp biler.Asyl uly kristal we prizmatik hrustal däne inçe bolýar we deň derejede ownuk bolýar, soň bolsa suwuklyk, ýumşaklyk, howa köpügi we salnan şlak basylýar we gurluşy ýakyn we berk bolýar, bu metalyň plastisitini we mehaniki häsiýetini gowulandyrýar.Castöne guýma eseriniň mehaniki häsiýeti, şol bir materialyň beýleki ýasalan böleklerinden has erbetdir.Mundan başga-da, ýasamak metal süýüm gurluşynyň üznüksizligine göz ýetirip biler we süýümiň gurluşyny we daşky görnüşini birmeňzeş saklap biler, metal tertipli bolar we uzak ömri we gowy mehaniki eýeçiligi kepillendirer.Takyk galyp ýasamagyň usuly.sowuk metbugat, ýyly metbugat ýasama eser ýasamak bilen deňeşdirip bolmaýar.
1234Indiki>>> Sahypa 1/4