Önümler

 • Dürli görnüşli gazuw çelegi V görnüşli çelek gaýa çelegi bolan gurluşyk ekskawator çelegi

  Dürli görnüşli gazuw çelegi V görnüşli çelek gaýa çelegi bolan gurluşyk ekskawator çelegi

  Ekskawator çelekleri gurluşyk pudagynda möhüm bölekler bolup, ýeňil gazyp almak, gaty gazuw we ownuk gaýalary ýüklemek ýaly has agyr şertlerde dürli amallarda ulanylýar.Ekskawator çeleklerimiz, gazuw çeleklerinden V-çeleklere, gaýa çeleklerine, arassa çeleklere, skelet çeleklerine we çukur çeleklerine çenli ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Ekskawator çeleklerimizde iş ýeriňizde netijeli we bökdençsiz işlemegi üpjün etmek üçin berk dizaýn we ýokary hilli materiallar bar.
 • Запчасти для строительной зии

  Запчасти для строительной зии

  Мы являемся адной Кананей по поорорту шасси строительной ксии, основанной в 1998 году, с 25-летним оптомоморорта, женентами по всему миру 128 странах.Мы стремимся предоставлра зенентам высококачественныеукукты һәм отличные услуги, һәм обслужили более 5000 чинов.Нашаукукция охветвает различные шасси строительной чири, включая экскаватория, куьдозеры, погрузчики и т.д.Нашаукукция известна своим превосходным качеством и соответствием мировым сдардартам һәм получила ряд международных серти чататов и наград.У нас есть опытная и высококвалифицированя зя, которая может удовлетворить разнооб панные потребности мидово һәм обеспечить консное предпродажное, продажное һәм послеродажное обслуживан по.Мы всегда придерживаемся гара «качесто во-первых, ч в первую акередь», ч чы предосттавить зенентам лучшие Клекслексне решения для чинов.Спасибо за внимание и доверие к нам, мы надеемся Стать вашим постоянным киноом
 • D8N D9N 8E5346 D9L D10N 8E8416 bilen Ripper Shank ýasamak

  D8N D9N 8E5346 D9L D10N 8E8416 bilen Ripper Shank ýasamak

  Ipperumşak çeňňegimiz bir bölek ýasaldy, poladyň süýüm gurluşy üýtgedildi, çeňňegiň görnüşine degişlidir we poladyň mikroskopiki gurluşy gaty gysylýar.Bu ýasama prosesi könelişmä garşylyga, täsire garşylygy, çeňňegiň berkligini gowulandyrýar.
 • Iki gezek hereket edýän teleskopik bilen ekskawator gidrawlik silindr taýajyk silindr

  Iki gezek hereket edýän teleskopik bilen ekskawator gidrawlik silindr taýajyk silindr

  Kompaniýanyň esasy önümleri gidrotehniki ekskawator silindrleri, silindr ýükleýjiler, forkliftler we beýleki meýdan silindrleri silindrleri we gurluşyk tehnikasy we metallurgiýa, magdançylyk, energiýa, transport, tehnika, port we gämi gurluşyk pudaklary uly we ygtybarly gidrawliki hereketlendirijiler, Günorta-Gündogar Aziýa , Europeewropa we Amerika, dürli ýaşdaky içerki we daşary ýurtly ulanyjylar tarapyndan.
 • Mini ekskawator rolikleri Mini ekskawator Idler bilen kiçi ekskawator üçin Hytaýyň aşagyndaky awtoulag bölekleri

  Mini ekskawator rolikleri Mini ekskawator Idler bilen kiçi ekskawator üçin Hytaýyň aşagyndaky awtoulag bölekleri

  Ygtybarly we iň ýokary öndürijilikli mini ekskawator ulag arabasyny gözleýärsiňizmi?Mundan beýläk seretme, sebäbi dogry ýere geldiň!Mini ekskawator şassimiz ýokary hilli materiallardan gurlup, iň kyn şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir.Mini-track rolikleri, kiçi ýükleýji rolikleri, yz zynjyrlaryny, işlemeýänleri we beýleki iň möhüm komponentleri bilelikde öndürýäris we satýarys.

  Mini ekskawator ulaglarymyz 100% ygtybarlylyk we çydamlylyk üçin niýetlenendir.Mini track roliklerimiz we kiçi ýükleýji rolikler, ajaýyp durnuklylygy we hereketliligi üpjün etmek bilen bir hatarda agyr ýükleri we aşa ýerleri dolandyrmak üçin niýetlenendir.Ackol zynjyrlary we işleýänler, iň oňat öndürijilik üçin zerur dartgynlylygy we goldawy üpjün etmek bilen, ýoly ygtybarly saklamak üçin niýetlenendir.

  Mini ekskawator maşynlarymyz bilen iň ýokary öndürijilik we netijelilik üçin ýokary hilli we öndürijilige ynamly bolup bilersiňiz.Gämi gatnaw komponentlerimiz, mini-ekskawator modelleriniň köpüsine laýyk gelýän we enjamlaryňyza laýyk gelýänini tapmagy aňsatlaşdyrýan ussatlyk bilen döredildi.Enjamyňyzyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ýokary öndürijilikli komponentleri gözleýärsiňizmi ýa-da aşa agyr şertlere çydap bilýän çydamly, ygtybarly komponentleri gözleýärsiňizmi, kiçi ekskawatorymyzyň aşagyndaky ulaglar iň oňat saýlawdyr.

  Onda näme üçin garaşmaly?Şu gün özüňiz üçin kiçi ekskawator ulaglarymyz bilen ygtybarlylygy we öndürijiligini iň ýokary derejede başdan geçiriň.Önümlerimiz siziň bilen bilelikde işlenip düzüldi we gonuş enjamlarymyzyň ähli islegleriňizden ýokary boljakdygyny kepillendirýäris.Mini ekskawatoryňyzy indiki derejä çykarmak üçin şu gün ýokary hilli mini track roliklerimizi, mini ýükleýji rolikleri, zynjyrlary, işleýänleri we beýleki bölekleri satyn alyň!
 • KATERPILLAR Buldozer D10N / R / T D9N / R / T Gämi bölekleri

  KATERPILLAR Buldozer D10N / R / T D9N / R / T Gämi bölekleri

  Katerpillar D10T buldozerleri, esasan, ýol kesimlerini gazmak, kenarlary gurmak, arka çukurlary gurmak, päsgelçilikleri aýyrmak, gary arassalamak we ýeri tamamlamak we ş.m. ulanylýar. Şeýle hem gysga aralyga boş materiallary ýuwmak we ýygnamak amallaryny tamamlap biler.
 • Sideokarky dymdyrylan görnüşli ekskawator gidrawlik döwüji

  Sideokarky dymdyrylan görnüşli ekskawator gidrawlik döwüji

  Gidrawlik çekiç gidrawlik ekskawatoryň möhüm iş guralyna öwrüldi we käbir adamlar gazuw ýükleýjisine (iki iş bilen hem tanalýar) ýa-da ezmek üçin tigir ýükleýjisine gidrawliki çekiç gurarlar.gidrawlik döwüji, gidrawlik döwüji ýa-da gidrawlik döwüji diýilýär.Gidrawlik çekiç gidrawlik ekskawatoryň möhüm iş guralyna öwrüldi we käbir adamlar gazuw ýükleýjisine (iki iş bilen hem tanalýar) ýa-da ezmek üçin tigir ýükleýjisine gidrawliki çekiç gurarlar.gidrawlik döwüji, gidrawlik döwüji ýa-da gidrawlik döwüji diýilýär.
 • Mini ekskawatoryň rezin yzyny nädip ölçemeli

  Mini ekskawatoryň rezin yzyny nädip ölçemeli

  Bu ýönekeý gollanma, mini ekskawatoryňyz üçin rezin ýoluň ululygyny nädip ölçemelidigini görkezer.

  Şeýle hem kiçi ekskawator ýollarynyň düzümine jikme-jik seretmek bilen birlikde könelmegiň we ýyrtylmagyň umumy alamatlaryny, nämä üns bermelidigini düşündireris.

  Mini ekskawatoryňyzdaky ýollary çalyşmagyň wagty geldi diýip pikir etseňiz, bu size dogry ugra ugrukdyrar.Hemişe bolşy ýaly, alyp barýan rezin ýollarymyzyň giň görnüşi barada soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz habarlaşyp bilersiňiz.Biz elmydama töweregimizde we soraglaryňyza jogap bermäge garaşýarys.
 • Komatsu Katerpillar üçin Hytaý Buldozer Track Link

  Komatsu Katerpillar üçin Hytaý Buldozer Track Link

  Gözegçilik görnüşli agyr enjamlaryň netijeli hereket etmegine ýol açmak üçin zynjyrlar we toparlar işleýär.Bu yz zynjyrlary we toparlary çeňňek we gyrymsy diýilýän armatura bilen birleşdirilen çeýe baglanyşyklardan durýar.Agyr tehnika üçin bar bolan zynjyrlaryň iki görnüşi bar: gury zynjyrlar we ýaglanan zynjyrlar.Adyndan görnüşi ýaly, tapawutlar ýoluň çeňňeklerinde we gyrymsylyklarynda ýagyň mukdaryndadyr, bu bolsa wagtyň geçmegi bilen çykdajylaryň we geýilýän mukdaryň mukdaryna täsir edip biler.
 • Aýlawly buraw desgasy we çekiji kran aşagyndaky ulag bölekleri

  Aýlawly buraw desgasy we çekiji kran aşagyndaky ulag bölekleri

  Aýlanýan buraw kran markasynyň görnüşi marka görnüşi FUWA QUY50 XCMG XR360 QUY80 XR280 QUY250 XR220 XCMG QUY50 XR1050 QUY70 XR370 QUY100 XR150 QUY150 SANY SR365 SR285 ZOOMLION QUY50 SR280 200/220/250/280 SCC750E SR150 专用 150T SR128 SR150 HITACHI KH180-3 ZOOMLION ZR360 KH180-2 ZR280A / C ZR250 / 220 KOBLCO PH7045 ZR160 / ZR160A PH7055 SUNWARD SWD36 BM700 SWD28 BM500 ...
 • 1-den 60 tonna çenli ekskawatorlary ýerleşdirmek üçin gidrawlik çalt jübüt.

  1-den 60 tonna çenli ekskawatorlary ýerleşdirmek üçin gidrawlik çalt jübüt.

  Gurluş maşynlary bilen çelekleriň we goşundylaryň çalt üýtgemegine mümkinçilik bermek üçin çalt birikdiriji (çalt urgy diýilýär) hem ulanylýar.El bilen kowmak we goşundylar üçin berkidiş nokatlaryny goýmak üçin çekiçleri ulanmak zerurlygyny aýyrýarlar.
 • Aýratyn ýagdaýlar üçin gidrawliki ekskawator çelekleri

  Aýratyn ýagdaýlar üçin gidrawliki ekskawator çelekleri

  Aýratyn ýagdaýlar üçin çelek stilleri
  Birnäçe dürli çelek stili bar - hersiniň aýratyn maksady bar:
123456Indiki>>> Sahypa 1/26