Zynjyr we aýakgap yzarlamak

 • Mini ekskawatoryň rezin yzyny nädip ölçemeli

  Mini ekskawatoryň rezin yzyny nädip ölçemeli

  Bu ýönekeý gollanma, mini ekskawatoryňyz üçin rezin ýoluň ululygyny nädip ölçemelidigini görkezer.

  Şeýle hem kiçi ekskawator ýollarynyň düzümine jikme-jik seretmek bilen birlikde könelmegiň we ýyrtylmagyň umumy alamatlaryny, nämä üns bermelidigini düşündireris.

  Mini ekskawatoryňyzdaky ýollary çalyşmagyň wagty geldi diýip pikir etseňiz, bu size dogry ugra ugrukdyrar.Hemişe bolşy ýaly, alyp barýan rezin ýollarymyzyň giň görnüşi barada soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz habarlaşyp bilersiňiz.Biz elmydama töweregimizde we soraglaryňyza jogap bermäge garaşýarys.
 • Komatsu Katerpillar üçin Hytaý Buldozer Track Link

  Komatsu Katerpillar üçin Hytaý Buldozer Track Link

  Gözegçilik görnüşli agyr enjamlaryň netijeli hereket etmegine ýol açmak üçin zynjyrlar we toparlar işleýär.Bu yz zynjyrlary we toparlary çeňňek we gyrymsy diýilýän armatura bilen birleşdirilen çeýe baglanyşyklardan durýar.Agyr tehnika üçin bar bolan zynjyrlaryň iki görnüşi bar: gury zynjyrlar we ýaglanan zynjyrlar.Adyndan görnüşi ýaly, tapawutlar ýoluň çeňňeklerinde we gyrymsylyklarynda ýagyň mukdaryndadyr, bu bolsa wagtyň geçmegi bilen çykdajylaryň we geýilýän mukdaryň mukdaryna täsir edip biler.
 • 230BB 250BA 300BA 300BB modeli bilen rezin reňkli gap

  230BB 250BA 300BA 300BB modeli bilen rezin reňkli gap

  Adyndan görnüşi ýaly, Bolt On Kauçuk Padlar, öňünden burawlanan deşikleriň üsti bilen üç sany polat polatdan bolt.Bular gaty ygtybarly baglanyşyk üpjün edýär, ýöne çalt almak we öçürmek aňsat däl.Üç gatly ýassygyň öňünden burawlanan deşikleri bar bolsa, bu wariant gaty meşhurdyr
 • Satyş üçin rezin reňkli şassi

  Satyş üçin rezin reňkli şassi

  Polat / Kauçuk Track Şassi Esasan Buraw Maşyny, Damper, Ekskawator we beýleki çekiji ulag üçin ulanylýar.Gaty gurşawa, suw geçirmeýän we amfibiýa şassisine laýyk bolup biler
 • Ekskawator üçin aýakgap yzarlaň

  Ekskawator üçin aýakgap yzarlaň

  No.ok. Bölüm No. Agram ölçegleri MODEL kg ABCDEFHSKLMN 1 171A-450 11,75 171 16.5 58,75 125.4 144.5 39 120 62 450 199,6 12 K907, T90, T100 2 171B-400 10.44 171 16.5 57 122.4 158.4 39 120 62 400 199,6 12 D50, D53 , D58E 3 171C-450 11.75 171 16.5 60.3 107,9 107.9 39 120 62 450 199,6 12 D4D 7 171D-500 13.05 171 16.5 57 103.8 144 39 120 62 500 199,6 12 D4H 9 171E-510 13.31 171 14.8 60.3 107,9 107.9 39 120 62 510 199.6 12 D4H, D4, D4C 10 171F-510 13.31 17 ...
 • Crawler Excavator Bulldozer Grouser Track Aýakgap Track Pad

  Crawler Excavator Bulldozer Grouser Track Aýakgap Track Pad

  a) Iň az 2000 sagat ömri bilen gaty iş şertlerinde doly gatylaşdyrylan we gyzgyn görnüşli dürli aýakgaplary üpjün ediň.
  b) Üpjünçilik zynjyryna integrasiýamyz arkaly ulaglaryňyza we gurnamalaryňyza tygşytly çözgüt hödürläň.
  ç) Aýakgaplaryň ululyklaryny we derejelerini we aýakgaplaryň beýleki ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün ediň.
 • Kauçuk ýollar üçin bölek

  Kauçuk ýollar üçin bölek

  Aýakgaply track topary, aýakgap plastinkasy, aýakgap assy diýlip hem atlandyrylýar, ekskawator, buldozer, kran, buraw enjamy we ş.m.
 • Dozer D31P D20 BD2G D50 Batgalyk aýakgap batgasy Buldozer Grouser Track

  Dozer D31P D20 BD2G D50 Batgalyk aýakgap batgasy Buldozer Grouser Track

  Batgalyk köwşüniň ulanylyş möhletini uzaltmak üçin önümçilikde, ýylylyk bejergisini edýäris.Heatylylyk bejergisinden soň ýeriň gatylygy 270-320HB bolup biler.
 • CAT PPR nebit baglanyşygy traktor ussasy traktorlar üçin çalgy zynjyry

  CAT PPR nebit baglanyşygy traktor ussasy traktorlar üçin çalgy zynjyry

  “Excavator Long Reach Boom” çäge we çäge çukurlarynda çuň we uzak aralyga gazmak we gazmak, eňňit emele getirmek, kenarlary çözmek, howuzlary / suw ýollaryny arassalamak üçin ýörite maksatly goşundydyr.
 • Buldozer D2 D3B D3C D3G D4D D4E D4H D5 Zynjyr yzarlaýyş baglanyşygy

  Buldozer D2 D3B D3C D3G D4D D4E D4H D5 Zynjyr yzarlaýyş baglanyşygy

  Biziň zynjyr baglanyşyk gurnama aýratyn dizaýn edildi, ineredener edildi we öndürildi, ýokary hilli çig mal ulanýar, hemmesi OEM hili we ygtybarly. Bu aýratynlaşdyrylyp bilner
 • Aýakgap boltlaryny we hozlary yzarlaň TB20NS-30S25H-GETT

  Aýakgap boltlaryny we hozlary yzarlaň TB20NS-30S25H-GETT

  Biz köp dürli ekskawator ýol bolt we hoz bilen üpjün edýäris.Highokarky gümmezli kellesi, tekiz kellesi, adaty ýuwujy flanesli kellesi, ýuwujy flanesli kellesi ýaly dürli bolt kellesi bar. Şeýle hem saýlamak üçin dürli ýodajyklar bar.
 • PC250LC-6 PC300-6 / 7 R55 R110 R220 ekskawator üçin ýol baglanyşygy / ýol zynjyry

  PC250LC-6 PC300-6 / 7 R55 R110 R220 ekskawator üçin ýol baglanyşygy / ýol zynjyry

  Üstünligi: “Excavator” we “Bulldozer” üçin kiçi ekskawatordan başlap, uly buldozer (D355) -e çenli maşyn modelini tamamladyk.
123456Indiki>>> Sahypa 1/6