GT topary nanunnanda ajaýyp syýahat

Nanunnan welaýatynyň Dali we Lijiang syýahatçylaryň iň meşhur ýeridir we iki şäheriň arasyndaky aralyk uzak däl, şonuň üçin iki şähere birbada baryp bilersiňiz.

Ine, baryp görmeli käbir ýerler: Dali:

1. Çongşeng ybadathanasynyň üç pagodasy: “Daliniň üç pagodasy” diýlip atlandyrylýan bu Dalidäki ajaýyp binalaryň biridir.

2. Erhai köli: Hytaýda ýedinji uly süýji suw köli, ajaýyp görnüşleri.

3. Sizhou gadymy şäher: Ajaýyp agaç binalary we adaty senetleri bolan gadymy oba.

4. Dali gadymy şäher: Uzak taryhy bolan gadymy şäher, köp gadymy binalar we medeni landşaftlar bar.

Lijiang:

1. Lijiang köne şäher: Köp gadymy binalary we medeni landşaftlary bolan gadymy şäher.

2. Arslan rok seýilgähi: Lijiangyň ähli şäher meýdanyny belent ýerden görüp bilersiňiz.

3. Heilongtan seýilgähi: Gözel tebigy görnüşler we köp sanly syýahatçylyk çäreleri.

4. Dongba Medeniýet muzeýi: Lijiangyň taryhyny we medeniýetini görkeziň.

Mundan başga-da, nanunnan welaýatynyň howasy we etnik medeniýeti hem özüne çekiji ýerlerdir.Syýahat üçin ýeterlik wagt goýmak, ýerli tagamlary dadyp görmek, ýörite ýadygärlik sowgatlary satyn almak we baý we reňkli nanunnan medeniýetini başdan geçirmek maslahat berilýär.


Iş wagty: Iýun-13-2023