Hytaý polat nyrhy

Global polat bahalarynyň soňky güýçli görkezijisi, esasan, dünýä ykdysadyýetiniň dowamly dikelmegi we polat isleginiň kem-kemden ýokarlanmagy bilen baglanyşykly.Şol bir wagtyň özünde, global polat öndürmek kuwwatynyň artykmaçlygy azaldylyp, önümiň azalmagyna we bazardaky isleg bilen islegiň arasynda kem-kemden deňagramlylyga sebäp boldy.Mundan başga-da, käbir ýurtlar polat importyna çäklendirmeler girizýärler, bu hem içerki polat bahalaryny durnukly saklaýar.Şeýle-de bolsa, poladyň geljekdäki tendensiýasynda näbellilikler bar.Bir tarapdan epidemiýa henizem bar we dünýä ykdysadyýetiniň dikelmegine belli bir derejede täsir edip biler;beýleki tarapdan, çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy we energiýa çykdajylary ýaly polatlar poladyň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin polat önümlerine maýa goýanyňyzda ýa-da satyn alanyňyzda dünýä ykdysadyýetine we çig malyň bahasynyň dinamikasyna üns bermeli we töwekgelçiligi dolandyrmakda gowy iş etmeli.

polat

Iş wagty: Maý-29-2023