Aagondarha gaýyk festiwaly

Duanyang festiwaly we Dragon gaýyk festiwaly diýlip hem atlandyrylýan Dragon gaýyk festiwaly meniň ýurdumdaky adaty halk festiwallaryndan biridir.Aý senenamasynyň bäşinji aýynyň bäşinji güni bellenilýär, şonuň üçin oňa "Maý baýramy" hem diýilýär.Aagondarha gaýyk festiwaly gadymy Hytaýda döräp, şahyr Qu uanuan bilen baglanyşykly.Rowaýata görä, Qu uanuan Hytaýda söweşýän döwletler döwründe watançy şahyr we döwlet işgäri bolupdyr.Şol döwürdäki syýasy ýagdaý bilen düşünişmezlik sebäpli sürgün edilmäge mejbur boldy we ahyrynda özüni derýa taşlap özüni öldürdi.Onuň ölümini hatyralamak üçin adamlar onuň jesedini gorap saklamagy umyt edip, derýa gitdiler.Balyklaryň we kepirleriň Qu uanuanyň bedenini dişlemeginiň öňüni almak üçin, balyklary we karidesleri aldamak üçin zongzi zyňdylar.Şeýlelik bilen, her 5-nji maýda adamlar aagondarha gaýyklaryny hatara düzüp, tüwi köfte iýip başlaýarlar.“Dragon Boat” festiwalynda köp däp-dessurlar bar, olaryň iň görnüklisi aagondarha gaýyk ýaryşydyr.

“Aagondarha-gaýyk-festiwal”Aagondarha gaýygy, adatça bambukdan ýasalan, reňkli aagondarha kelleleri we guýruklary bilen bezelen uzyn we dar gaýykdyr.Bäsleşik wagtynda aagondarha gaýyk topary ähli güýji bilen aýlanar, tizlige we utgaşmaga çalyşar we ýaryşda iň gowy netijeleri gazanmaga çalyşar.Mundan başga-da, adamlar erbet ruhlary we keselleri kowmak üçin gurçuk we kalamus asýarlar.“Dragon Boat” festiwalyndan bir gün öň “Zongzi” atly başga bir adaty iýmit bar.Zongzi glýutin tüwi, noýba, et we ş.m. bilen doldurylýar, bambuk ýapraklaryna örtülendir, sim bilen berk daňylýar we buglanýar.Adatça göwher görnüşli ýa-da uzyn we dürli sebitlerde dürli tagamlar bar.“Dragon Boat” festiwaly hoşniýetliligi we birleşmegi alamatlandyrýan festiwal, şeýle hem Hytaý medeniýetiniň möhüm bölegi.Bu gün adamlar garyndaşlary we dostlary bilen ýygnanyşýarlar, ýakymly naharlary dadyp görýärler, ajdarha gaýyk ýaryşlaryna tomaşa edýärler we Hytaýyň däp bolan medeni atmosferasyny duýýarlar.Festiwal 2017-nji ýylda hytaý medeniýetiniň özboluşly özüne çekijiligini we täsirini görkezýän ESUNESKO-nyň maddy däl medeni miras eserleriniň biri hökmünde görkezildi.


Iş wagty: Iýun-20-2023