Ekskawator Buldozer Undercarriage - Sazlaýjy silindr ýygnagyny yzarlaň

Gysga düşündiriş:

Trackol sazlaýjysynyň esasy wezipesi, aýakgap eşiginiň dartyş derejesini sazlamakdyr.Shoesol aýakgap eşigi ýöräninde, işsiz adamyň pyçak bilen hereket etmegine ýol açmak üçin uly dartgynlylyk döreder, şol bir wagtyň özünde, aýakgap eşigini boşatmak üçin ýol sazlaýjysyny gysar, şonuň üçin sazlaýjy buferlemek we goramak roluny ýerine ýetirer .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Track-Adjuster-3
Haryt barada jikme-jik maglumat
Düşündiriş: Sazlaýjy silindrli bahar gaýtadan dikeldiş gurnamasy üçin ekskawator buldozeriň aşagyndaky bölegi
Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: PT'ZM
Model belgisi
Baha: Gepleşik
Gaplamak maglumatlary: Deňiz gämilerini gaplaň
Eltip bermegiň wagty: 7-30 gün
Töleg möhleti: L / CT / T.
Bahanyň möhleti: FOB / CIF / CFR
Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 HK
Üpjünçilik ukyby: 10000 HK / aý
Material: 60Si2Mn / 45 # / QT450-10
Tehnika: Galplyk
Jemleýji: Moumşak
Gatylygy: HRC45-55
Hil: dag-magdan işleri ýokary derejeli ýokary hilli
Kepillik wagty: 24 aý
Satuwdan soňky hyzmat: Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw
Reňk: Gara ýa-da Müşderi talap edilýär
Arza: Buldozer we Crawler ekskawatory
  1. Sowuk çyzylan bahar polat sim bilen gysyş rulony pru .inini öndürmek

Torna rulonynyň ýazy üçin, rulon pru springininden soň, birnäçe çeşmäni bir çeşmä bölmek üçin kesmeli.Käbir möhüm çeşmeler üçin, üweýiş hilini üpjün etmek üçin ahyrky ýüzüni üýşürmezden ozal boş beýikligi klassifikasiýa prosesi goşup bolýar.Öwürmek prosesi, şeýle hem gödek üweýiş we inçe üweýişlere bölünip bilner we gödek üweýişden soň arassalamak ýa-da gysmak amala aşyrylyp bilner.

  1. Sowuk çyzylan bahar polat sim bilen uzaldylan rulon çeşmesini öndürmek

Uzaldylan rulon pru .inini öndürmek, adaty awtomatiki zynjyr enjamyny ulanyp, käbir adaty zynjyrlar üçin ýaz aýlanyş prosesinde bir gezek tamamlanyp bilner.Ilingeri gelende aýtsak, sowadylandan soň ýüze çykýan stresleri gowşatmak prosesi, rulon wagtynda emele gelen galyndy stresleri ýok etmekdir, çeňňek halkasy ýasalandan soň temperatura prosesi, çeňňek halkasy ýasalanda ýüze çykýan içki stresleri ýok etmekdir.Bu iki prosesiň içerki stresleri ýok etmek funksiýasy bar bolsa-da, olary bir prosese birleşdirip bolmaz, sebäbi öňki temperatura prosesi zynjyryň deňeşdirilen ýeriniň takyklygyny üpjün etmek üçin “sazlamak” funksiýasyna eýedir.Soňky temperatura prosesiniň ýyladyş temperaturasy öňki temperaturadan ýokary bolmaly däldir.

  1. Sowuk çyzylan bahar polat sim bilen burulýan rulon çeşmesini öndürmek

Uzalýan pru springina meňzeşi ýaly, burulýan rulon pru springininde ýörite awtomatiki bahar egriji maşyn ulanylýar.Käbir adaty burulýan gollar üçin, ýaz paslynda bir gezek gutaryp bolýar.Burulýan rulon çeşmesini öndürmek üçin iki sany adaty tehnologiki proses bar.Biri materialy ilki belli bir uzynlyga çenli kesmeli, soň bolsa bahary we beýleki gollary öwrüp ýazyň tehnologiki prosesi ýaly togalamaly;Beýlekisi dartyş çeşmesiniň prosesi akymyna meňzeýär, ýöne beýlekilerden tapawutlanýar: dartyş çeşmesi çeňňek halkasyny ýasamak üçin, burulýan çeşme bolsa burulýan goly ýasamak üçin ulanylýar.Galyndy stresiň ugry iş stresine ters gelýändigi sebäpli, iş stresiniň iň ýokary bahasyny peseltmek üçin köplenç gyzgynlyk prosesi goýulmaýar.Şeýle-de bolsa, temperaturany bejermek bahar materialynyň däne gurluşyny durnuklaşdyryp biler we daşaýyş wagtynda çaknyşmakdan döreýän bahar burulýan goluň deformasiýasyny azaldyp biler.Güýçli burulmagy bejermek, birnäçe ýörite burulýan çeşmeler üçin düzülen prosesdir.

  1. Baglanan polat simden ýasalan rulon çeşmesi

Düwürtikli üpjün edilen erginli polat sim, esasan, gysyş rulony pru springini öndürmek üçin ulanylýar.Onuň tehnologiki prosesi ýokarda görkezilenlerden tapawutlanýar.Esasan emele gelenden soň söndürilýär we gyzdyrylýar we baharyň ahyry öndürilende kadalaşýar.Beýleki amallar esasan birmeňzeş.

  1. Uly çeşmäniň gyzgyn rulonynyň tehnologiki prosesi

Maddy diametri 12 mm-den uly bolan çeşmä köplenç gyzgyn emele getiriş usuly bilen ýasalan uly çeşme diýilýär.Yssy rulon çeşmesi, esasan, gysylýan rulon çeşmesidir.Gyzgyn rulon çeşmeleriniň hemmesi reňkli rulon çeşmeleri.Konusly spiral gysyş çeşmesi barada aýdylanda bolsa, rulon wagtynda “dişli açmak” (meýdançany togalamak) kyn, şonuň üçin kalibrleme prosesinde dişli açmak wezipesi durýar.Mundan başga-da, söndürmegiň temperaturasyny üpjün etmek üçin düzediş prosesi takyk we çalt bolmaly.Otherwiseogsam, söndürilende gyzdyrylmaly.Yssy rulon çeşmesiniň ýadawlyk ömrüni gowulandyrmak üçin, şertler rugsat berilende mümkin boldugyça ok atylmaly.

Peýdaly model, ekskawatoryň dartyş enjamynda ulanylýan täze dartyş silindrine degişlidir
Gül ýagy silindriniň täze görnüşine berkidilende ekskawator üçin ulanylýan enjam, silindr blokda goýlan porşen çybyk, gapdal ujundaky silindr korpusy, nebit çukury, porşen çybygynyň içki bölegine, ýag deşik toplumyň girelgesinde kiçi ýag käsesi, kiçi ýag käse toplumynda ýag emzigi, silindr korpusynyň daşky diwarynda silindr nurbaty, porşen çybygynyň ujy bilen berkidilen içki ujunyň nurbaty we nurbat hasa we porşen hasasy möhürleýji halka bilen üpjün edilýär, möhürleýji halka silindr korpusynyň aşaky ujunda ýerleşdirilýär; porşen çybygynyň daşky diwarynyň aşaky bölegi we silindr korpusynyň içki diwary gollanma bilen üpjün edilýär ýeň, ýag möhüri we saklaýjy halka; Nurbatyň daşky ujy hoz bilen berkidilýär, hozuň daşky tarapy bolsa sakgyç bilen üpjün edilýär. Peýdaly modeliň täze gurluşy, has yzygiderli görnüşi, has köp artykmaçlyklary bar ylmy gurluşyň utgaşmasy, has ösen tehnologiýa, adaty material, ýokary güýç, has durnukly hil, has berk we çydamly we has uzak ömri.

Haryt barada jikme-jik maglumat
Düşündiriş: Sazlaýjy silindrli bahar gaýtadan dikeldiş gurnamasy üçin ekskawator buldozeriň aşagyndaky bölegi
Gelip çykan ýeri: Hytaý
Baha: Gepleşik
Gaplamak maglumatlary: Deňiz gämilerini gaplaň
Eltip bermegiň wagty: 7-30 gün
Töleg möhleti: L / CT / T.
Bahanyň möhleti: FOB / CIF / CFR
Sargytlaryň iň pes mukdary: 1 HK
Üpjünçilik ukyby: 10000 HK / aý
Material: 60Si2Mn / 45 # / QT450-10
Tehnika: Galplyk
Jemleýji: Moumşak
Gatylygy: HRC45-55
Hil: dag-magdan işleri ýokary derejeli ýokary hilli
Kepillik wagty: 24 aý
Satuwdan soňky hyzmat: Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw
Reňk: Gara ýa-da Müşderi talap edilýär
Arza: Buldozer we Crawler ekskawatory

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler